Zrównanie praw do emerytury mundurowej

Powstały obecnie projekt umożliwiający doliczenie cywilnego stażu pracy do lat służby nie ujednolica statusu funkcjonariuszy mundurowych. Zdaniem związków zawodowych mamy do czynienia z wprowadzaniem kolejnego systemu emerytalnego, który jednakże dotyczy osób mundurowych przyjętych do służby w latach 1999-2003.

Czego dotyczy problem i jakie są propozycje jego rozwiązania?

Problem dotyczy faktu, iż obecnie wysokość emerytury jest ustalana na innych zasadach dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 roku i tych, którzy zostali do niej przyjęci po 1 stycznia 1999 roku. Taki podział wprowadziła ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1609), która weszła w życie 1 października 2003 roku.

Zgodnie z powyższą ustawą zmieniono wówczas z datą wsteczną art. 15s ustawy zaopatrzeniowej (czyli ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej i ich rodzin, Dz.U. z 2020 r. poz. 723), określający zasadę uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym.

Efektem takich zmian jest to, iż funkcjonariusz, który wstąpił do formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku otrzyma emeryturę mundurową tylko za okres służby. Natomiast za okresy składkowe lub nieskładkowe poprzedzające okres służby lub też składkowe po jej zakończeniu, otrzyma mniej korzystną emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Doświadczeni pracownicy z Ukrainy, gotowi do pracy od zaraz. Sprawdź na ksservice.com.pl

Co dalej wydarzyło się z tym problemem?

Otóż urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) na mocy zawartego w listopadzie 2018 roku porozumienia ze związkami zawodowymi zobowiązali się tę kwestię uregulować. I właśnie niedawno do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji przepisów, stanowiący wywiązanie się z zawartego porozumienia.

Polecamy  Prognoza emerytalna dla Polski

Projekt zakłada, iż funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej przyjętym do jednej z tych formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 rok, a przed 1 października 2003 roku, w wysłudze emerytalnej zostanie uwzględniony czas pracy w cywilu. Warunkiem skorzystania z takiego uprawnienia jest co najmniej 25 lat służby i okresów z nią równorzędnych.

Za każdy rok pracy cywilnej doliczany do wysługi emerytalnej przyjęto jednakowy wskaźnik zwiększania podstawy wymiaru świadczenia, wynoszący 1,3%. Natomiast wprowadzenie doliczania do wysługi emerytalnej okresów pracy cywilnej wiązać się będzie z brakiem możliwości pobierania dwóch emerytur, czyli mundurowej i powszechnej.

Co zatem budzi zastrzeżenia w ministerialnym projekcie?

Generalnie wiele uwag i zastrzeżeń do ministerialnego projektu mają związki zawodowe służb mundurowych. Jak twierdzi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów, po konsultacjach przeprowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS) nad projektem nowelizacji art. 15 ustawy zaopatrzeniowej wszyscy członkowie strony związkowej są zgodni, iż kryterium 25 lat służby należy usunąć.

Podobnego zdania są też związkowcy z innych formacji mundurowych. Jak zauważa Marcin Kolasa, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, zaproponowane zmiany, które pozwalają uwzględnić w wysłudze emerytalnej okresy pracy cywilnej nie są zgodne z oczekiwaniami funkcjonariuszy i nie rozwiązują problemu osób przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 roku.

Problemem w powyższym kontekście może być to, iż funkcjonariusz nie spełni wymogu posiadania odpowiedniego stażu służby, bo zostanie zwolniony z przyczyn od niego niezależnych, jak chociażby niezdolność do służby z powodu choroby lub inwalidztwa.

Na te same problemy zwracają uwagę związkowcy działający w ramach struktur Państwowej Straży Pożarnej, czyli Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Strażaków „Florian” i NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Otóż związkowcy ci tłumaczą, iż wspomniany warunek generalnie w ich środowisku jest nieakceptowalny, gdyż ministerialna propozycja zmian przepisów, zamiast dążyć do zrównania statusu funkcjonariuszy, prowadzi niestety do utworzenia kolejnego systemu emerytalnego mundurowych pełniących służbę w formacjach podległych MSWiA.

Polecamy  Niedzielny zakaz handlu bez zmian

Z uwagi na powyższe związkowcy postulują modyfikację tego zapisu i objęcie projektowanymi regulacjami funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli pracę w latach 1999-2012, by nie tworzyć już kolejnego wyjątku w tym systemie.

Kolejnym problemem jest zaproponowany wskaźnik wzrostu emerytury za okresy składkowe przed przyjęciem do służby. Marcin Kolasa wskazuje wręcz, że przepis obwiązującej obecnie ustawy zaopatrzeniowej w stosunku do funkcjonariuszy będących w służbie przed 2 stycznia 1999 roku przewiduje przez pierwsze 3 lata mnożnik 2,6%, a po tym czasie 1,3%.

Tymczasem zaproponowane w projekcie nowelizacji rozwiązania znowu dokonują różnicowania funkcjonariuszy, gdyż przepisy pozostaną cały czas korzystniejsze dla tych funkcjonariuszy, którzy pozostawali w służbie przed 2 stycznia 1999 roku.

Generalnie jak zauważa Andrzej Szary, wszystkie uwagi strony związkowej zostały przedstawione na posiedzeniu podzespołu RDS ds. służb mundurowych obecnym na nim przedstawicielom rządu. Ze strony Macieja Wąsika, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, padło zapewnienie, iż wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane.

Podsumowując, zaprojektowana ministerialna nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu służb mundurowych nie do końca spełnia postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy stroną rządową, a związkową w listopadzie 2018 roku. Zostały do niej zgłoszone konkretne uwagi, których uwzględnienie byłoby zapewne wielce wskazane. Obecnie bowiem zaprojektowane rozwiązania tworzą zupełnie niepotrzebnie kolejny system emerytalny dla służb mundurowych i to tylko dla tych osób, którzy zostali przyjęci do służby w latach 1999-2003.

[Głosów:    Average: /5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *