Wyszukaj spośród 1956 ogłoszeń o pracę

Zakończono okres publikacji Ogłoszenia. Masz pytania? Skontaktuj się bezpośrednio z pracodawcą

SEKRETARKA

Data: 19-07-2019, do końca 128 dni
Lokalizacja: Kraków , małopolskie

Inspekcja Transportu Drogowego została powołana do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy, działa, mając na celu przede wszystkim eliminowanie wszelkich negatywnych zjawisk obserwowanych w transporcie drogowym.

Inspekcja współdziała z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Inspekcją Weterynaryjną, Państwową Inspekcją Pracy, Inspekcją Handlową, zarządcami dróg w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw gospodarczych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji.
Inspekcja współdziała również z organami samorządu terytorialnego, jak również z organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych.


Opis stanowiska
  • obsługa administracyjna i biurowa Inspektoratu,
  • prowadzenie rejestrów kancelaryjnych – korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • obsługa sekretarsko-biurowa Wojewódzkiego Inspektora,
  • sporządzanie zbiorczych zestawień oraz przesyłanie decyzji wydanych przez inspektorów transportu drogowego dot. ważenia pojazdów,
  • prowadzenie rejestrów oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla czynności przypisanych do stanowiska. 
Wymagania
  • umiejętność samodzielnego sporządzania / redagowania pism,
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Ms Office) i innych urządzeń biurowych
  • Wymagania pożądane: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, szybkość działania, znajomość j. obcego, znajomość przepisów związanych z działalnością Inspekcji, staż pracy na podobnym stanowisku
Oferujemy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 
Oferty przesłane drogą elektroniczną nieopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczone faksem, dostarczone po terminie lub niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. 
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne" - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty           i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty odrzucone zostaną zniszczone, 
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel. 12 416-51-20 i 12 416-51-38 

 


Umowa o pracę
Dodatkowe informacje

okumenty należy składać w terminie do: 02.08.2019 r.

pod adresem: 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 
ul. Bratysławska 5 
31-201 Kraków 

z dopiskiem „Oferta pracy sekretarka” 

(decyduje data wpływu oferty do Inspektoratu) 

Oferta jest ważna jeszcze 128 dni

Aplikując na powyższą ofertę pracy, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal szukampracy.pl (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że realizacja celu przetwarzania moich danych osobowych może wymagać udostępnienia ich innym podmiotom. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych osobowych w celu ich przetwarzania jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu przetwarzania. Oświadczam również, że przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania oraz usuwania. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie klikaj na przycisk „APLIKUJ".


Szukasz pracy jako SEKRETARKA

Oferta pracy na stanowisku: SEKRETARKA w miejscowości: Kraków jest idealna dla Ciebie? Śmiało Aplikuj! Sprawdź też inne ogłoszenia o pracę z firmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie lub zapoznaj się raz jeszcze z ofertą pracy SEKRETARKA Możesz także skorzystać ponownie z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko SEKRETARKA, praca w Kraków dopasowana do Twoich wymagań.Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie praca. Zobacz także dostepny katalog Stanowisk na Szukampracy.pl, gdzie znajdziesz więcej ogłoszeń o pracę.